Skip to content

Prezentare Regiunea Centru

Regiunea Centru este așezată în zona centrala a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind străbătuta de meridianul 25◦ longitudine estică și paralela 46◦ latitudine nordică. Cu o suprafața de 34 100 kmp, reprezentând 14,3 % din teritoriul României. Prin poziția sa geografica, realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distante aproximativ egale din zona ei centrala pana la punctele de trecere a frontierelor.

Relieful Regiunii Centru cuprinde părți însemnate din cele trei ramuri ale Carpaților Românești (aproape jumătate din suprafața regiunii), zona colinara a Podișului Transilvaniei și zona depresionară de contact între zona colinară și cea montană.

Rețeaua hidrografică este bogată, fiind formată din cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și din afluenții acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneză, cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Munții Făgăraș, lacul vulcanic Sfânta Ana din Munții Harghita și Lacul Roșu, lac format prin bararea naturală a cursului râului Bicaz, Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri antropice sunt cele de baraj de pe râurile Olt și Sebeș, lacurile sărate din fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului, iazurile piscicole din Câmpia Transilvaniei.

Clima caracteristică Regiunea Centru este temperat-continentală, variind în funcție de altitudine. În depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent inversiuni de temperatură, aerul rece putând staționa aici perioade îndelungate. Vegetația naturală este variată, prezentând o etajare altitudinală. În Câmpia colinară a Transilvaniei vegetația caracteristică este cea de silvostepa.

Resursele naturale sunt diverse și includ importante rezerve de gaze naturale, sare, metale neferoase, materiale de construcții (bazalt, andezit, marmură, travertin), mici depozite de cărbune inferior și numeroase izvoare de apă minerală. În afara resurselor subsolului, Regiunea Centru dispune de un remarcabil potențial hidroenergetic și de un valoros potențial forestier (pădurile și suprafețele împădurite ocupă aproximativ o treime din suprafața regiunii).

Numărul populației rezidente în Regiunea Centru la 1 ianuarie 2020 era de 2,31 milioane locuitori (poziția a 5-a în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României), densitatea populației fiind de 68 loc./ kmp. Prin ponderea populației urbane, de 57,4 %, Regiunea Centru se numără printre cele mai urbanizate regiuni ale României, după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest.

În ultimii 30 ani populația regiunii s-a redus cu -19% (de la 2.860.490 de persoane în 1990 la 2.317.151 de persoane în 2020), înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin. În mediul urban, populația regiunii a scăzut cu -23% în 2020 comparativ cu 1990 (de la 60,5% în 1990 la 57,4% în 2020), iar în cel rural cu -12% (deși se observă o creștere de la 39,5% în 1990 la 42,6% în 2020). În anul 2020 comparativ cu anul de referință 2013, populația regiunii s-a diminuat cu -1,5%, înregistrând-se o scădere de -2,5% în mediul urban și de -0,1% în mediul rural. Potrivit prognozelor demografilor, la orizontul anului 2060 Regiunea Centru ar putea pierde 23,2% din populația rezidentă înregistrată în anul 2015, valori sub cele la nivel național (-30,5%).

Majoritatea orașelor regiunii (63%) au sub 20 000 locuitori, un singur oraș – Brașovul – are populația de peste 200 000 locuitori, iar două – Sibiul si Târgu Mureș – au între 100 000 și 200 000 locuitori. Populația Regiunii Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică și religioasă. Romanii formează 61,2% din totalul populației regiunii, maghiarii 28,6%, romii 4,7%, germanii 0,4%.

Economia Regiunii Centru are o structură echilibrată, cu un o pondere încă importantă a industriei și un sector terțiar în dezvoltare rapidă. Prin valoarea P.I.B./locuitor (46 659 lei, în 2018, Regiunea Centru se situa pe poziția a treia la nivel național, după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. În anul 2019, acesta reprezenta 66% din media Uniunii Europene (echivalent 20 500 euro), exprimat la paritatea de cumpărare standard.

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 10 ani. Ponderile unor sectoare economice precum agricultura, industria extractivă s-au redus mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice și a celor din sectorul terțiar cu precădere. În prezent serviciile asigură 57,4% din valoarea adăugată brută iar industria 32,5%.

Profilul industrial al regiunii este dat de industriile auto, prelucrări metalice, alimentară, prelucrarea lemnului și industria ușoară. Un domeniu în dezvoltare rapidă este sectorul IT, iar recent, industria aeronautică concentrată în jurul Brașovului cunoaște o nouă revigorare. Dacă în trecut, industria ușoară și industria lemnului ocupau poziții importante în structura investițiilor străine la nivel regional, în prezent industria auto, industria aeronautică, IT-ul și industria farmaceutică sunt principalele domenii în care se concentrează investițiile străine în Regiunea Centru.

Agricultura constituie încă principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. Deși ponderea populației ocupate în agricultură rămâne ridicată, contribuția acestei ramuri la valoarea adăugată brută este redusă. În anul 2019, Regiunea Centru ocupa locul 1 la nivel național in ceea ce privește efectivele de ovine, cultivarea cartofului, hameiului, furaje verzi și a cânepei și inului pentru fibre textile.

Rețeaua rutieră măsura, la sfârșitul anului 2020, 11 534 km, din care 6081 km de drum modernizat, iar cea de cale ferata avea o lungime totala de 1340 km dintre care jumătate electrificată (671 km). La finele anului 2020, autostrăzile deschise circulației în Regiunea Centru totalizează 178 km. În regiune funcționează două aeroporturi internaționale: Sibiu și  Târgu Mureș, iar al 3-lea este în fază avansată de construcție la Brașov.

Regiunea Centru dispune de un potențial turistic ridicat și diversificat, atât natural cât și antropic. Formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt: turismul montan, turismul balnear, turismul cultural și turismul rural. Începând cu anul 2010 și până în prezent (anul 2020), Regiunea Centru ocupă prima poziție în ce privește numărul de turiști atrași. Numărul total de turiști sosiți în Regiunea Centru în anul 2020 (1,53 milioane, ceea ce reprezintă 24% din totalul turiștilor cazați in România). Capacitatea de cazare turistică în funcțiune, în anul  2020, era de aproximativ 14,6 milioane locuri-zile (22,8% din totalul național), ceea ce îi conferă regiunii noastre prima poziție din țară.

Datorită diversității biologice deosebite, Regiunea Centru are o contribuție importantă la implementarea Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000 în România. În ce privește cele două părți integrante a rețelei NATURA 2000 în România, la nivelul Regiunii Centru au fost declarate 18 Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) și 63 de Situri de Importanță Comunitară (SCI). La nivelul Regiunii Centru, suprafața siturilor NATURA 2000 era în anul 2019 de 16.760 km2 (49,1% din suprafața regiunii), cu 23,9% mai mare față de cea în urmă cu un deceniu (13.522 km2 în 2009, 39,7% din suprafața regiunii).

Sursa: http://www.adrcentru.ro/prezentare-regiunea-centru/