Skip to content

Prezentare Regiunea Centru

Regiunea Centru este așezată în zona centrala a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind străbătuta de meridianul 25◦ longitudine estică și paralela 46◦ latitudine nordică. Cu o suprafața de 34 100 kmp, reprezentând 14,3 % din teritoriul României. Prin poziția sa geografica, realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distante aproximativ egale din zona ei centrala pana la punctele de trecere a frontierelor.

Relieful Regiunii Centru cuprinde părți însemnate din cele trei ramuri ale Carpaților Românești (aproape jumătate din suprafața regiunii), zona colinara a Podișului Transilvaniei și zona depresionară de contact între zona colinară și cea montană.

Rețeaua hidrografică este bogată, fiind formată din cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și din afluenții acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneză, cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Munții Făgăraș, lacul vulcanic Sfânta Ana din Munții Harghita și Lacul Roșu, lac format prin bararea naturală a cursului râului Bicaz, Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri antropice sunt cele de baraj de pe râurile Olt și Sebeș, lacurile sărate din fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului, iazurile piscicole din Câmpia Transilvaniei.

Clima caracteristică Regiunea Centru este temperat-continentală, variind în funcție de altitudine. În depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent inversiuni de temperatură, aerul rece putând staționa aici perioade îndelungate. Vegetația naturală este variată, prezentând o etajare altitudinală. În Câmpia colinară a Transilvaniei vegetația caracteristică este cea de silvostepa.

Resursele naturale sunt diverse și includ importante rezerve de gaze naturale, sare, metale neferoase, materiale de construcții (bazalt, andezit, marmură, travertin), mici depozite de cărbune inferior și numeroase izvoare de apă minerală. În afara resurselor subsolului, Regiunea Centru dispune de un remarcabil potențial hidroenergetic și de un valoros potențial forestier (pădurile și suprafețele împădurite ocupă aproximativ o treime din suprafața regiunii).

Numărul populației rezidente în Regiunea Centru la 1 ianuarie 2020 era de 2,31 milioane locuitori (poziția a 5-a în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României), densitatea populației fiind de 68 loc./ kmp. Prin ponderea populației urbane, de 57,4 %, Regiunea Centru se numără printre cele mai urbanizate regiuni ale României, după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest.

În ultimii 30 ani populația regiunii s-a redus cu -19% (de la 2.860.490 de persoane în 1990 la 2.317.151 de persoane în 2020), înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin. În mediul urban, populația regiunii a scăzut cu -23% în 2020 comparativ cu 1990 (de la 60,5% în 1990 la 57,4% în 2020), iar în cel rural cu -12% (deși se observă o creștere de la 39,5% în 1990 la 42,6% în 2020). În anul 2020 comparativ cu anul de referință 2013, populația regiunii s-a diminuat cu -1,5%, înregistrând-se o scădere de -2,5% în mediul urban și de -0,1% în mediul rural. Potrivit prognozelor demografilor, la orizontul anului 2060 Regiunea Centru ar putea pierde 23,2% din populația rezidentă înregistrată în anul 2015, valori sub cele la nivel național (-30,5%).

Majoritatea orașelor regiunii (63%) au sub 20 000 locuitori, un singur oraș – Brașovul – are populația de peste 200 000 locuitori, iar două – Sibiul si Târgu Mureș – au între 100 000 și 200 000 locuitori. Populația Regiunii Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică și religioasă. Romanii formează 61,2% din totalul populației regiunii, maghiarii 28,6%, romii 4,7%, germanii 0,4%.

Economia Regiunii Centru are o structură echilibrată, cu un o pondere încă importantă a industriei și un sector terțiar în dezvoltare rapidă. Prin valoarea P.I.B./locuitor (46 659 lei, în 2018, Regiunea Centru se situa pe poziția a treia la nivel național, după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. În anul 2019, acesta reprezenta 66% din media Uniunii Europene (echivalent 20 500 euro), exprimat la paritatea de cumpărare standard.

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 10 ani. Ponderile unor sectoare economice precum agricultura, industria extractivă s-au redus mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice și a celor din sectorul terțiar cu precădere. În prezent serviciile asigură 57,4% din valoarea adăugată brută iar industria 32,5%.

Profilul industrial al regiunii este dat de industriile auto, prelucrări metalice, alimentară, prelucrarea lemnului și industria ușoară. Un domeniu în dezvoltare rapidă este sectorul IT, iar recent, industria aeronautică concentrată în jurul Brașovului cunoaște o nouă revigorare. Dacă în trecut, industria ușoară și industria lemnului ocupau poziții importante în structura investițiilor străine la nivel regional, în prezent industria auto, industria aeronautică, IT-ul și industria farmaceutică sunt principalele domenii în care se concentrează investițiile străine în Regiunea Centru.

Agricultura constituie încă principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. Deși ponderea populației ocupate în agricultură rămâne ridicată, contribuția acestei ramuri la valoarea adăugată brută este redusă. În anul 2019, Regiunea Centru ocupa locul 1 la nivel național in ceea ce privește efectivele de ovine, cultivarea cartofului, hameiului, furaje verzi și a cânepei și inului pentru fibre textile.

Rețeaua rutieră măsura, la sfârșitul anului 2020, 11 534 km, din care 6081 km de drum modernizat, iar cea de cale ferata avea o lungime totala de 1340 km dintre care jumătate electrificată (671 km). La finele anului 2020, autostrăzile deschise circulației în Regiunea Centru totalizează 178 km. În regiune funcționează două aeroporturi internaționale: Sibiu și  Târgu Mureș, iar al 3-lea este în fază avansată de construcție la Brașov.

Regiunea Centru dispune de un potențial turistic ridicat și diversificat, atât natural cât și antropic. Formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt: turismul montan, turismul balnear, turismul cultural și turismul rural. Începând cu anul 2010 și până în prezent (anul 2020), Regiunea Centru ocupă prima poziție în ce privește numărul de turiști atrași. Numărul total de turiști sosiți în Regiunea Centru în anul 2020 (1,53 milioane, ceea ce reprezintă 24% din totalul turiștilor cazați in România). Capacitatea de cazare turistică în funcțiune, în anul  2020, era de aproximativ 14,6 milioane locuri-zile (22,8% din totalul național), ceea ce îi conferă regiunii noastre prima poziție din țară.

Datorită diversității biologice deosebite, Regiunea Centru are o contribuție importantă la implementarea Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000 în România. În ce privește cele două părți integrante a rețelei NATURA 2000 în România, la nivelul Regiunii Centru au fost declarate 18 Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) și 63 de Situri de Importanță Comunitară (SCI). La nivelul Regiunii Centru, suprafața siturilor NATURA 2000 era în anul 2019 de 16.760 km2 (49,1% din suprafața regiunii), cu 23,9% mai mare față de cea în urmă cu un deceniu (13.522 km2 în 2009, 39,7% din suprafața regiunii).

Sursa: http://www.adrcentru.ro/prezentare-regiunea-centru/

 

Splitter1
Chimie tehnologică

Domeniul de licență: Chimie
Ramura de știință: Chimie tehnologică
Titlul obținut: Licențiat în chimie tehnologică
Descriere specializare
Chimie medicală

Domeniul de licență: Chimie
Ramura de știință: Chimie medicală
Titlul obținut: Licențiat în chimie medicală
Descriere specializare
Dental medicine

Bachelor domain: Health
Field of science: Dental medicine
Language of study: English / romanian Title: Doctor of dental medicine
Description
Educație fizică și sport

Domeniul de studii: Educație fizică și sport
Titlul obținut: Licențiat în educație fizică și sport

Ocupaţii posibile conform COR:
- Profesor în învățământul gimnazial - cod COR 233002
Descriere specializare
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educației
Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale educației

Ocupaţii posibile conform COR:
- Profesor în învăţământul primar - Cod COR 234101;
- Profesor în învățământul preșcolar Cod COR 234201
Descriere specializare
Scriere creatoare și compoziție digitală

Domeniul de studii: Filologie
Titlul obținut: Master în scriere creatoare și compoziție digitală

Ocupaţii posibile conform COR:
- Editorialist - cod COR 264207;
- Redactor - cod COR 264211;
- Reporter cod COR - 264212.
Descriere specializare
Istoria literaturii și sistemul criticii literare

Domeniul de studii: Istorie
Titlul obținut: Specialist în istoria literaturii și sistemul criticii literare

Ocupaţii posibile conform COR:
- Critic literar – cod COR 264220;
- Scriitor – cod COR 264102;
- Referent literar – cod COR 264304.
Descriere specializare
Istorie și turism cultural

Domeniul de studii: Istorie
Titlul obținut: Master în istorie și turism cultural

Ocupaţii posibile conform COR:
- Referent de specialitate așezământ cultural cod COR 262207;
- Bibliotecar cod COR 262202;
- Documentarist cod COR 262203
Descriere specializare
Comunicare şi media emergente

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe ale comunicării
Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

Ocupaţii posibile conform COR:
- Specialist în relații publice – cod COR 243201;
- Purtător de cuvânt - cod COR 243206;
- Profesor în învățământul gimnazial - cod COR 233002.
Descriere specializare
Servicii și tehnologii financiare

Domeniul de studii: Finanțe
Titlul obținut: Absolvent de master Servicii și Tehnologii Financiare
Denumirea calificării: Specialist în servicii și tehnologii financiare/Masterat

Ocupații posibile conform COR:
- Manager de fond acțiuni/obligațiuni - Cod COR 241212;
- Consultant de investiții - Cod COR 241269;
- Analiști financiari - Cod COR 241305.
Descriere specializare
E- business management și marketing

Domeniul de studii: Management
Titlul obținut: Absolvent de masterat în domeniul E- business management și marketing

Ocupații posibile conform COR:
- Specialist marketing - Cod COR 243103;
- Manager de produs - Cod COR 243104.
Descriere specializare
Poliție Locală și Siguranță Publică

Domeniul de studii: Științe Administrative
Titlul obținut: Absolvent de masterat în domeniul Științelor Administrative
Denumirea calificării: Specialist în Poliția Locală și Siguranță Publică

Ocupații posibile conform COR:
- Polițist local – cod COR 541201;
- Inspector de specialitate în administraţia publică – cod COR 242203;
- Consultant în administraţia publică – cod COR 242205.
Descriere specializare
Administrație publică și politici europene

Domeniul de studii: Științe Administrative
Titlul obținut: Specialist în administrația publică
Descriere specializare
Managementul resurselor umane

Domeniul de studii: Management
Titlul obținut: Specialist în doemniul managementul resurselor umane

Ocupaţii posibile conform COR:
- Specialist resurse umane – COR 242314;
- Expert forță de munca și șomaj – COR 242302;
- Specialist în relații de muncă – COR 242323.
Descriere specializare
Managementul afacerilor

Domeniul de studii: Management
Titlul obținut: Specialist în managementul afacerilor

Ocupaţii posibile conform COR:
- Specialist resurse umane – COR 242314;
- Expert forță de munca și șomaj – COR 242302;
- Specialist în relații de muncă – COR 242323.
Descriere specializare
Gestiune financiar-bancară

Domeniul de studii:Finanțe
Titlul obținut: Specialist în domeniul financiar-bancar

Ocupaţii posibile conform COR:
- Administrator credite – Cod COR 241215;
- Manager banca – Cod COR 241225;
- Expert evaluator de întreprinderi – Cod COR 241251.
Descriere specializare
Achiziții publice

Domeniul de studii: Drept
Titlul obținut: Specialist în Achiziții publice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Expert achiziții publice – Cod COR 214946.
Descriere specializare
Instituții judiciare și profesii liberale

Domeniul de studii: Drept
Titlul obținut: Specialist în instituții judiciare și profesii liberale

Ocupaţii posibile conform COR:
- Jurisconsult - Cod COR 261102;
- Expert armonizare legislativa - Cod COR 261911;
- Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - Cod COR 261915.
Descriere specializare
Contabilitate și audit

Domeniul de studii: Contabilitate
Titlul obținut: Specialist în contabilitate și audit

Ocupaţii posibile conform COR:
- Expert contabil-verificator – Cod COR 241102;
- Auditor financiar - Cod COR 241107;
- Auditor intern - Cod COR 241105
Descriere specializare
Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

Domeniul de studiu: Administrarea afacerilor
Titlul obținut: Specialist în administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

Ocupaţii posibile conform COR:
- Manager proiect - Cod COR 242101;
- Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice - Cod COR 242110;
- Administrator societate comercială - Cod COR 242111.
Descriere specializare
Administraţie publică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe administrative
Diploma: Licenţiat în știinţe administrative

Ocupaţii posibile conform COR:
- Consilier armonizare legislative – cod COR 261910;
- Expert armonizare legislative – cod COR 261911;
- Consilier administraţia publică – cod COR 242201, etc.
Descriere specializare
Management

Domeniul de licenţă: Management
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice
Diploma:Licenţiat în ştiinţe economice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice – cod COR 242110,
- Consultant în management – cod COR 263107;
- Consilier/expert/referent/economist în management – cod COR 263101, ,etc.
Descriere specializare
Finanţe şi Bănci

Domeniul de licenţă: Finanţe
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice
Diploma: Licenţiat în ştiinţe economice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Inspector financiar-bancar – cod COR 241205;
- Inspector asigurări - cod COR 241206;
- Referent de specialitate financiar-contabilitate – cod COR 241104, etc.
Descriere specializare
Drept

Domeniul de licenţă: Drept
Ramura de ştiinţă: Ştiinte juridice
Diploma: Licențiat în drept

Ocupaţii posibile conform COR:
- Avocat – cod COR 261101;
- Notar public – cod COR 261906;
- Executor judecătoresc - cod COR 261901;
- Judecător - cod COR 261202;
- Procuror - cod COR 261201;
- Lichidator - cod COR 241218;
- Consilier juridic - cod COR 261103, etc.
Descriere specializare
Contabilitate şi informatică de gestiune

Domeniul de licenţă: Contabilitate
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice
Diploma: Licenţiat în ştiinţe economice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Consilier/expert/inspector/referent/
economist în gestiunea economică cod COR 263106;
- Analist financiar - cod COR 241305;
- Asistent analist - cod COR 241307;
- Cenzor – cod COR 241201;
- Consilier financiar-bancar - cod COR 241203, etc.
Descriere specializare
Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice
Diploma: Licenţiat în ştiinţe economice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Manager în activitatea de turism – cod COR 143908;
- Director de agentie de turism - cod COR 143909;
- Organizator activitate turism – cod COR 243102, etc.
Descriere specializare
Educație fizică și consiliere sportivă

Domeniul de studii: Istorie
Titlul obținut: Specialist în educație fizică și consiliere sportive

Ocupaţii posibile conform COR:
- Profesor în învățământul liceal, postliceal - cod COR 233001.
Descriere specializare
Istoria mondială, sisteme și relații internaționale

Domeniul de studii:Istorie
Titlul obținut: Specialist în istorie mondială, sisteme și relații internaționale

Ocupaţii posibile conform COR:
- Arhivist - Cod COR 262101;
- Profesor în învățământul liceal, postliceal-Cod COR 233001;
- Istoric - Cod COR 263302
Descriere specializare
Elite, cultură și construcția europeană

Domeniul de studii: Istorie
Titlul obținut: Specialist în elitele, cultura și construcția europeană

Ocupaţii posibile conform COR:
- Arhivist - Cod COR 262101;
- Profesor în învățământul liceal, postliceal-Cod COR 233001;
- Istoric - Cod COR 263302.
Descriere specializare
Studii anglo-americane

Domeniul de studii: Filologie
Titlul obținut: Specialist în studii anglo-americane

Ocupaţii posibile conform COR:
- Profesor în învățământul liceal, postliceal – cod COR 233001;
- Traducător – cod COR 264306;
- Asistent de cercetare în lingvistică – cod COR 264313
Descriere specializare
Traducere multimodală

Domeniul de studii: Filologie
Titlul obținut: Absolvent de master în Traducere Multimodală

Ocupaţii posibile conform COR:
- Traducători;
- Interpreți;
- Revizor lingvist
Descriere specializare
Studii de securitate

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe politice
Diploma: Licenţiat în ştiinţe politice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Consultant de securitate - cod COR 2421113;
- Consilier instituţii publice – cod COR 111204,
- Politolog - cod COR 263304.
Descriere specializare
Ştiinţe politice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe politice
Diploma: Licenţiat în ştiinţe politice

Ocupaţii posibile conform COR:
- Comentator publicist - cod COR 264201;
- Editorialist - cod COR 264207;
- Politolog – cod COR 263304.
Descriere specializare
Comunicare şi relaţii publice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe ale comunicării
Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

Ocupaţii posibile conform COR:
- Specialist în relații publice – cod COR 243201;
- Purtător de cuvânt - cod COR 243206;
- Profesor în învățământul gimnazial - cod COR 233002.
Descriere specializare
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate
Ramura de ştiinţă: Filologie
Diploma: Licenţiat în limbi moderne aplicate

Ocupaţii posibile conform COR:
- Traducător - cod COR 264306;
- Interpret - cod COR 264302;
- Interpret relații diplomatice – cod COR 264303.
Descriere specializare
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Domeniul de licență: Limbă şi literatură
Ramura de ştiinţă: Filologie
Diploma: Licenţiat în filologie

Ocupaţii posibile conform COR:
- Profesor în învățământul gimnazial – COR 233002;
- Consilier învățământ – COR 235103;
- Documentarist – COR 262203.
Descriere specializare
Istorie

Domeniul de licență: Istorie
Ramura de ştiinţă: Istorie
Diploma: Licenţiat în istorie

Ocupaţii posibile conform COR:
- Profesor în învăţământul gimnazial - Cod COR 233002;
- Istoric - Cod COR 263302;
- Referent relaţii externe - Cod COR 242215;
- Documentarist - Cod COR 262203;
- Istoriograf - Cod COR 263303;
- Lector presă/editură - Cod COR 264209, etc.
Descriere specializare
Inteligență artificială

Domeniul de studii: Informatică
Titlul obținut: Master în informatică

Ocupaţii posibile conform COR:
- Inginer de sistem in informatica;
- Inginer de sistem software;
- Inginer de dezvoltare a produselor software
- Manager proiect informatic
Descriere specializare
Sisteme Automate De Conducere A Proceselor Industriale

Domeniul de studii: Ingineria Sistemelor
Titlul obținut: Specialist în sisteme automate de conducere a proceselor industrial

Ocupaţii posibile conform COR:
- Asistent de cercetare în automatică - Cod COR 215240;
- Inginer de cercetare în automatică - Cod COR 215239;
- Cercetător în automatică - Cod COR 215238;
- Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industrial - Cod COR 215220.
Descriere specializare
Managementul Sistemelor De Energie

Domeniul de studii: Inginerie energetică
Titlul obținut: Specialist în managementul sistemelor de energie

Ocupaţii posibile conform COR:
- Inginer proiectant energetician – Cod COR 215111;
- Inginer sisteme electroenergetice – Cod COR 215105;
- Auditor electroenergetic – Cod COR 215150.