fbpx
Sari la conținut

University 2 Business

MISIUNE, OBIECTIVE ŞI ATRIBUȚII

 SAS-UMFST este o structură suport a UMFST „George Emil Palade”  Târgu Mureș, care are ca misiune organizarea și desfășurarea de activități în scopul promovării antreprenoriatului în rândul studenților universității.

Principalele obiectiveale SAS-UMFST sunt:

 • promovarea unui învăţământ de calitate corelat cu cerinţele pieţei muncii şi extinderea relaţiilor de colaborare cu mediul economic și socio-cultural;
 • crearea unui cadru instituţional favorabil dezvoltării și încurajării spiritului antreprenorial în mediul universitar, în rândul studenților universităţii;
 • susținerea studenților care vor să transforme o idee de afaceri într-un start-up, prin organizarea unor activități de mentorat și consultanță pentru studenți, în domeniul antreprenoriatului;
 • încurajarea colaborării mentor-student în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale competențelor practice profesionale necesare viitorilor absolvenți la nivelul învățământului educațional superior.

 Principalele atribuții ale SAS-UMFST sunt:

 • organizarea de activități de formare și mentorat în scopul dezvoltării competențelor și aptitudinilor antreprenoriale ale studenților;
 • acordarea de asistență și consultanță studenților care vor să înființeze un start-up;
 • organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri în scopul realizării conexiunilor între studenți și mediul de afaceri;
 • facilitarea participării studenților la manifestările profesionale organizate de entităţi implicate în viaţa economică;
 • organizarea de seminarii de tip weekend start-up în scopul creșterii interesului studenților pentru anumite domenii de activitate;
 • elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților în realizarea planurilor de afaceri și/sau proiectelor de finanța
 • organizarea de concursuri care să dea studenților oportunitatea de a colabora într-un mediu competitiv;
 • organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri e, cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate Consiliului executiv spre evaluare și feedback;
 • organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte;
 • coordonarea activităţii tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate şi altor entităţi și demersuri antreprenoriale, din cadrul Universității;
 • alte activităţi propuse de membrii săi şi aprobate de Consiliul executi

ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI FINANȚARE

Conducerea SAS-UMFST

 • Conducerea SAS-UMFST este realizată de un Consiliu executive format din 5 membri, aprobată de Senatul universității, din care fac parte:
 1. Președintele SAS-UMFST;
 2. Doi tutori/mentori, cadre didactice ale UMFST;
 3. Un reprezentat al mediului de afaceri local;
 4. Un student desemnat de organizațiile reprezentative studențești.
 • Consiliul executiv al SAS-UMFST este condus de preşedinte, cadru didactic al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, membru al acestuia, ales prin vot de membrii Consiliului şi numit prin decizie a rec
 • Preşedintele Consiliului executiv al SAS-UMFST prezintă Consiliului de Administraţie şi Senatului universității un raport asupra activităţilor anuale, ce va fi publicat pe site-ul Universităţii. Raportul scris va conține elemente referitoare la modul de conducere a SAS-UMFST, elemente privind activitatea societăţii, precum şi elemente predictive în privinţa evoluţiei acesteia. În conținutul raportului se vor detalia activităţile desfăşurate în cursul anului de raportare, se vor arăta numărul de studenți mentorați și consiliați, numărul de contacte noi cu mediul de afaceri stabilite în cursul anului de raportare, numărul de firme care au fost înfiinţate/sprijinite în funcţionarea lor pe parcursul anului de raportare.
 • Președintele și membrii Consiliului executiv au un mandat de 4 a

 Funcționarea SAS-UMFST

 • Consiliul executiv al SAS-UMFST se întruneşte de regulă odată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui acestuia, a rectorului sau la solicitarea a cel puţin jumătate dintre membrii să
 • Hotărârile Consiliului executiv al SAS-UMFST se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
 • Principalele atribuții ale președintelui Consiliului executiv al SAS-UMFST sunt:
 1. prezidarea Consiliul executival SAS-UMFST;
 2. asigurarea conducerii executive a SAS;
 3. pune în executare și urmărește îndeplinirea hotărârilor Consiliului executiv;
 4. armonizarea strategiei SAS cu strategia de dezvoltare a universității;
 5. monitorizarea și asigurarea derulării de parteneriate cu entităţile din mediul de afaceri;
 6. gestionarea bazelor de date ale SAS;
 7. organizarea de evenimente pentru promovarea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial al studenţilor;
 8. atragerea de cadre didactice şi oameni de afaceri spre a deveni mentori/tutori ai studenţilor pentru activităţile specifice SAS;
 9. elaborarea raportului anual de activitate a SAS;
 10. promovarea SAS;
 11. reprezentarea SAS în relaţiile externe specifice activităților desfășurate